Vedtægter

Sønderjyllands Seniorhøjskoles vedtægter

V E D T Æ G T E R 

 

(CVR.nr. 40552979)

 

 

 

§ 1
Navnet er Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution, og den er stiftet 1. september 2019.


§ 2
Den selvejende institutions hjemsted er Åvej 3B, 6510 Gram, Haderslev Kommune.


§ 3
Den selvejende institutions formål er at eje og drive Sønderjyllands Seniorhøjskole, herunder ejendommen Åvej 3B, 6510 Gram, matr.nr. 1504 Gram Ejerlav, Gram, i henhold til dens værdigrundlag.


§ 4
Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution har oprettet en skolekreds, benævnt Sønderjyllands Seniorhøjskoles Skolekreds som er den selvejende institutions øverste myndighed, og som udøver sin myndighed ved afholdelse af generalforsamling.


I skolekredsen kan som medlem optages enhver myndig person, virksomheder, fonde, foreninger, offentlige institutioner m.fl. som er interesseret i at støtte skolens formål.


Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, og kan i tvivlstilfælde og/eller i tilfælde af uenighed om optagelsen forelægges for generalforsamlingen, hvis afgørelse om medlemskab er endelig. De i skolekredsen 2 optagne medlemmer betaler en gang årligt et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskontingentet giver ikke ret til andel i skolens formue og/eller overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institutions gæld.


Alene Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution hæfter for den selvejende institutions gæld. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til generalforsamlingen i den selvejende institution og hvert medlem kan afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ansatte ved Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution kan optages som medlemmer af skolekredsen, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.


§ 5
Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institutions egenkapital består af værdien af skolens aktiver med fradrag af gæld og den finansieres ved elevbetaling og økonomisk bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre samt overskud ved skolens drift.


§ 6
Generalforsamlingen, som består af skolekredsens medlemmer, udgør Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institutions øverste myndighed.


Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned det følgende år. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen for skolen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsesmåden bestemmes af bestyrelsen, og kan bl.a. ske elektronisk.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderens beretning.
4. Godkendelse af årsrapporten for det sidste regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10% af skolekredsen ønsker det.


Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.


Der skal foretages skriftlig afstemning, når dirigenten træffer bestemmelse herom, eller når mindst 10 af de mødte repræsentanter kræver dette.


Der føres beslutningsreferat over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Beslutningsreferatet underskrives af dirigenten og opbevares på institutionen.


§ 7
Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution ledes af en bestyrelse, bestående af 5 fysiske stemmeberettigede medlemmer af skolekredsen som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.


Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.


De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at tre er på valg det ene år og de to andre det næste år. Genvalg kan ske. Hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer der er på valgt ved første ordinære generalforsamling i 2021, afgøres ved lodtrækning af bestyrelsen.


Medarbejdere på skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.


Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.


Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter den ordinære generalforsamling med formand og næstformand.


Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver inhabil eller fratræder sin post i bestyrelsen, kan vedkommende ikke længere sidde i bestyrelsen og skal udtræde. Som nyt medlem indtræder suppleant efter lodtrækning blandt de 2 suppleanter, og nyvalg for dette mandat afholdes ved førstkommende ordinære
generalforsamling.


§ 8
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for dens økonomi.


Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen/forstanderen.


§ 9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.


Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.


Den ansatte skoleforstander forestår den daglige ledelse af skolen, herunder ansættelse og afskedigelse af lærere og øvrig personale.

§ 10
Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institutions regnskabsperiode følger kalenderåret og årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler.


Første regnskabsperiode er fra 1. september 2019 til 31. december 2020.


Det årlige regnskab udarbejdes af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.


§ 11
Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af hele bestyrelsen.


Ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution dog af den samlede bestyrelse.


§ 12
Ændringer af nærværende vedtægter herunder nedlæggelse af Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution kan alene vedtages af generalforsamlingen og kun med 2/3 flertal af samtlige skolekredsens medlemmer. Såfremt forslag herom vedtages på en generalforsamling, men alene med 2/3 flertal af de fremmødte, kan vedtagelse heraf ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, men her da alene med 2/3 flertal af de fremmødte skolekredsmedlemmer.


Ved eventuel beslutning om nedlæggelse eller ophør af Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution skal værdierne herfor overføres til et ligeværdigt formål efter generalforsamlingens beslutning med
2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og med den stemmeflerhed, der er angivet
foran.Således vedtaget af generalforsamlingen den 26. juni 2020.